ลำดับการอบรมในหลักสูตรอื่นๆ การเป็นวิทยากรรับเชิญ


9 กรกฎาคม 2562 @ ไปบรรยายหัวข้อ "การพัฒนาานักศึกษาพิการไปสู่ผู้ประกอบการหน้าใหม่" (Entrepreneurship Training for Student with Disability) ตอนที่ 2/2สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้เป็นวันที่ 2 ของการอบรม เมื่อวานนี้ (8 ก.ค.62) ผมอบรมใช้สไลด์ไปเกือบทั้งหมด เรียกว่าอบรมไปเกือบหมดตัวจากสไลด์ที่เตรียมไว้ จึงกลับไปนั่งคิดนอนคิดว่าจะเพิ่มเนื้อหาใด สุดท้ายตัดสินใจบอกกับทุกคนในห้องอบรมว่า "ผมจะแนะนำเรื่องมาตรา 35 ทุกคนที่ออกไปจากห้องนี้จะมีความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรา 35 เป็นอย่างดี" เพราะว่าผมพิจารณาแล้วว่า ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนให้ความสนใจในสิทธิ์ตามมาตรา 35 เพราะเป็นการใช้สิทธิ์แบบได้เปล่า ปีละ 112,420 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ดีกว่า .....อ่านต่อ
8 กรกฎาคม 2562 @ ไปบรรยายหัวข้อ "การพัฒนาานักศึกษาพิการไปสู่ผู้ประกอบการหน้าใหม่" (Entrepreneurship Training for Student with Disability) ตอนที่ 1/2สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนหน้านี้ที่ผมได้รับการติดต่อจากกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเป็นวิทยากรหัวข้อเกี่ยวกับการให้ความรู้กับนักศึกษาพิการที่จบการศึกษาจาก ม.มหิดล ไปแล้วกับที่กำลังจะจบการศึกษา เพื่อให้ทราบสิทธิต่างๆ ของคนพิการ และหัวข้อ "ความเป็นไปได้ทางธุรกิจสำหรับคนพิการ" ส่วนตัวก็รู้สึกเต็มใจอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นการให้ความรู้กับกลุ่มคนพิการที่มีความรู้ระดับปริญญาตรีขึ้นไปทั้งรุ่น ผมจึงต้องเตรียมสไลด์ใหม่เต็มที่ .....อ่านต่อ


24 มิถุนายน 2561 @ ไปบรรยายหัวข้อ "ความเป็นไปได้ทางธุรกิจสำหรับคนพิการ" ครั้งที่ 2 ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้เป็นการบรรยายด้านการตลาดหัวข้อ "ความเป็นไปได้ทางธุรกิจสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ" และ "กระบวนการ่สเงสริมอาชีพคนพิการอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม" ครั้งที่ 2 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าฟังบรรยายเป็น กลุ่มผู้ดูแลคนพิการ ใน 2 วันแรก+ครึ่งวันของวันที่ 3 ได้รับการอบรมอาชีพผลิตกระเป๋าผ้าญี่ปุ่น จนได้กระเป๋าถือไว้ในมือเรียบร้อย ทาง อบจ.สมุทรปราการ จึงเห็นความสำคัญเรื่องการตลาด จึงปิดท้ายการอบรมด้วยการให้ความรู้เรื่องการนำความรู้ด้านการผลิตกระเป๋าไปประยุกต์ในการขาย ให้เป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง .....อ่านต่อ

4 มิถุนายน 2561 @ ไปบรรยายหัวข้อ "ความเป็นไปได้ทางธุรกิจสำหรับคนพิการ" ครั้งที่ 1 ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ: สวัสดีครับทุกท่าน ปกติทุกๆ ปี ผมจะมีการจัดบรรยายหลากหลายแต่มีทิศทางเพื่อพัฒนาคนพิการสู่การมีอาชีพที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้จริง แต่สำหรับปี 2561 นี้ ผมแทบไม่ได้จัดการอบรมใดๆ เนื่องจากเตรียมงานโครงการต่างๆ สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ สำหรับปี 2562 และเตรียมเอกสารสำหรับส่งผลงานประกวดทั้งในและต่างประเทศ แต่ในที่สุด ทาง อบจ.สมุทรปราการ ติดต่อกลับมาให้เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ด้านการตลาดให้กับ .....อ่านต่อ


9 มีนาคม 2561 @ ได้รับโอกาสไปบรรยาย "สร้างแรงบันดาลใจ" ให้กับบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน): สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนเริ่มพิมพ์ไปต่อ อยากเกริ่นบอกทุกท่านว่า ปีนี้ 2561 ผมตัดงานใหญ่ๆ ออกทิ้ง และไล่เก็บงานเล็ก (แต่ยิ่งใหญ่ในความคิดของผม) ที่ควรทำ แต่เพราะตัวผมพิการรุนแรง คงมีกำลัง ศักยภาพ ไม่มาก เพียงแต่ว่า แทบทุกงานมีความสำคัญในรายละเอียด ผมกับภรรยาจึงต้องลงมือทำเอง ดังนั้นอีกเรื่องที่ผมให้ความสำคัญอย่างมาก คือ การเป็น "นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ" เพราะจะเป็นอนาคตที่จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างเป็นระบบและเข้าถึงคนจำนวนมากได้ .....อ่านต่อ

20 กรกฎาคม 2560 @ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนากระบวนการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวมสำหรับสถานประกอบการ" ครั้งที่ 1/2560 : สวัสดีครับ สำหรับปี 2560 นี้ ทางบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด มีความตั้งใจที่จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนากระบวนการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวมสำหรับสถานประกอบการ" ประมาณ 3-4 ครั้ง เพื่อขับเคลื่อนองค์ความรู้ให้กับสถานประกอบการ ในการหาทางออกตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ซึ่งในครั้งแรกนี้ ทางบริษัทฯ ได้ให้คนพิการจากโครงการ Workable .....อ่านต่อ

26 มกราคม 2560 @ ไปร่วมเป็นวิทยากรโครงการสาน-สร้าง-เสริมสุขแรงงานไทย ปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมสานสร้างความเข้มแข็งระหว่างอาสาสมัครแรงงาน เครือข่ายด้านแรงงาน และแกนนำแรงงานนอกระบบ จังหวัดสุรินทร์สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ผมได้มีโอกาสไปเป็นวิทยากรร่วมกับพี่ๆ (พี่เฉลิมชัย ทองสุข-มูลนิธิขวัญชุมชน, พี่ยุคลธร พรมเดช-ผู้ประสานงานแรงงานนอกระบบภาคกลาง, พี่สุจิน รุ่งสว่าง-ประธานศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ กทม.) ที่จังหวัดสุรินทร์ โดยท่านแรงงานจังหวัดสุรินทร์ (นางสาวกานต์กมล ชุมภูทอง) มีโครงการจัดสัมมนาสาน-สร้าง-เสริมสุขแรงงานไทย ปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมสานสร้างความเข้มแข็งระหว่างอาสาสมัครแรงงาน (อสร.) เครือข่ายด้านแรงงาน และแกนนำแรงงานนอกระบบ ณ .....อ่านต่อ


25 ธันวาคม 2559 @ การบรรยายสัญจร "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ครั้งที่ 8 และประชาสัมพันธ์โครงการ "Workable พิการแต่ทำงานได้" จังหวัดกาญจนบุรีวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วยกิจกรรม (1) การบรรยาย "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ถึงสิทธิ์คนพิการ ให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ เข้าใจสิทธิ์คนพิการอย่างถ่องแท้ และลุกขึ้นมาพิทักษ์สิทธิ์คนเอง ไม่ต้องกลัวการข่มขู่ การหลอกลวง จากบุคคลอื่น ตอบข้อซักถามการหลอกลวงต่างๆ (2) ประชาสัมพันธ์โครงการ "Workable พิการแต่ทำงานได้" ประจำปี 2559-2560 เพื่อ .....อ่านต่อ


17 พฤศจิกายน 2559 @ การบรรยายสัญจร "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ครั้งที่ 7 และประชาสัมพันธ์โครงการ "Workable พิการแต่ทำงานได้" จังหวัดตาก: สวัสดีครับทุกท่าน ในปี พ.ศ.2559 นี้ ทางบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมตลอดทั้งปี กว่า 20 ครั้ง หลายกิจกรรมและโครงการ โดยระหว่าง ก.ย.-ธ.ค. 2559 นี้ จะจัดกิจกรรมสัญจรการบรรยาย และการประชาสัมพันธ์โครงการ 2 โครงการ จำนวน 8-10 ครั้ง ทั่วประเทศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการส่งเสริมการพัฒนาด้านอาชีพอย่างถาวรมีทิศทาง เชิงคุณภาพ เน้นให้มีความรู้ ความสามารถในการเข้าทำงานกับสถานประกอบการได้ หรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้จริงในอนาคต .....อ่านต่อ


10 พฤศจิกายน 2559 @ การบรรยายสัญจร "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ครั้งที่ 6 และประชาสัมพันธ์โครงการ "Workable พิการแต่ทำงานได้" จังหวัดสุรินทร์: 10 พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วยกิจกรรม (1) การบรรยาย "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ถึงสิทธิ์คนพิการ ให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ เข้าใจสิทธิ์คนพิการอย่างถ่องแท้ และลุกขึ้นมาพิทักษ์สิทธิ์คนเอง ไม่ต้องกลัวการข่มขู่ การหลอกลวง จากบุคคลอื่น ตอบข้อซักถามการหลอกลวงต่างๆ (2) ประชาสัมพันธ์โครงการ "Workable พิการแต่ทำงานได้" ประจำปี 2559-2560 เพื่อ ....อ่านต่อ


3 พฤศจิกายน 2559 @ การบรรยายสัญจร "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ครั้งที่ 5 และประชาสัมพันธ์โครงการ "Workable พิการแต่ทำงานได้": 3 พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยกิจกรรม (1) การบรรยาย "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ถึงสิทธิ์คนพิการ ให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ เข้าใจสิทธิ์คนพิการอย่างถ่องแท้ และลุกขึ้นมาพิทักษ์สิทธิ์คนเอง ไม่ต้องกลัวการข่มขู่ การหลอกลวง จากบุคคลอื่น ตอบข้อซักถามการหลอกลวงต่างๆ (2) ประชาสัมพันธ์โครงการ "Workable พิการแต่ทำงานได้" ประจำปี 2559-2560 เพื่อ ....อ่านต่อ
22 ตุลาคม 2559 @ การบรรยายสัญจร "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ครั้งที่ 4 และประชาสัมพันธ์โครงการ "Workable พิการแต่ทำงานได้"เสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 ณ จังหวัดอุทัยธานี ประกอบด้วยกิจกรรม (1) การบรรยาย "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ถึงสิทธิ์คนพิการ ให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ เข้าใจสิทธิ์คนพิการอย่างถ่องแท้ และลุกขึ้นมาพิทักษ์สิทธิ์คนเอง ไม่ต้องกลัวการข่มขู่ การหลอกลวง จากบุคคลอื่น ตอบข้อซักถามการหลอกลวงต่างๆ (2) ประชาสัมพันธ์โครงการ "Workable พิการแต่ทำงานได้" ประจำปี 2559-2560 เพื่อ .....อ่านต่อ
13 ตุลาคม 2559 @ การบรรยายสัญจร "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ครั้งที่ 3 และประชาสัมพันธ์โครงการ "Workable พิการแต่ทำงานได้"เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วยกิจกรรม (1) การบรรยาย "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ถึงสิทธิ์คนพิการ ให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ เข้าใจสิทธิ์คนพิการอย่างถ่องแท้ และลุกขึ้นมาพิทักษ์สิทธิ์คนเอง ไม่ต้องกลัวการข่มขู่ การหลอกลวง จากบุคคลอื่น ตอบข้อซักถามการหลอกลวงต่างๆ (2) ประชาสัมพันธ์โครงการ "Workable พิการแต่ทำงานได้" ประจำปี 2559-2560 เพื่อ .....อ่านต่อ
6 ตุลาคม 2559 @ การบรรยายสัญจร "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ครั้งที่ 2 และประชาสัมพันธ์โครงการ "Workable พิการแต่ทำงานได้": เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์รวมอาชีพคนพิการ จ.นครปฐม ประกอบด้วยกิจกรรม 1) การบรรยาย "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ถึงสิทธิ์คนพิการ ให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ เข้าใจสิทธิ์คนพิการอย่างถ่องแท้ และลุกขึ้นมาพิทักษ์สิทธิ์คนเอง ไม่ต้องกลัวการข่มขู่ การหลอกลวง จากบุคคลอื่น ตอบข้อซักถามการหลอกลวงต่างๆ 2) ประชาสัมพันธ์โครงการ "Workable พิการแต่ทำงานได้" .....อ่านต่อ
29 กันยายน 2559 @ บรรยายสัญจร "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ครั้งที่ 1 และประชาสัมพันธ์โครงการ "Workable พิการแต่ทำงานได้": สวัสดีครับทุกท่าน ในปี พ.ศ.2559 นี้ ทางบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมตลอดทั้งปี กว่า 20 ครั้ง หลายกิจกรรมและโครงการ โดยระหว่าง ก.ย.-พ.ย. 2559 นี้ จะจัดกิจกรรมสัญจรการบรรยาย และการประชาสัมพันธ์โครงการ 2 โครงการ จำนวน 8-10 ครั้ง ทั่วประเทศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการส่งเสริมการพัฒนาด้านอาชีพอย่างถาวรมีทิศทาง เชิงคุณภาพ เน้นให้มีความรู้ ความสามารถในการเข้าทำงานกับสถานประกอบการได้ หรือสามารถ .....อ่านต่อ
22 กันยายน 2559 @ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนากระบวนการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวมสำหรับสถานประกอบการ" ครั้งที่ 4 ตอนที่ 2/2 อบรมช่วงบ่ายสวัสดีครับทุกท่าน สำหรับในช่วงบ่าย การบรรยายและมีการอบรมเชิงปฏิบัติการตามกระบวนการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการสำหรับสถานประกอบการแบบองค์รวม ซึ่งกระบวนการดังกล่าวได้รับรางวัลพิเศษ IAUD AWARD 2014 ขององค์กร International Association of Universal Design จากประเทศญี่ปุ่น โดยในกระบวนการนั้นอาศัยฐานข้อมูลสำคัญที่คนพิการ 1.56 ล้านคนจาก 1.6 ล้านคน ทั่วประเทศ มีการศึกษาต่ำกว่าระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า ถึงระดับประถมศึกษา (นับรวมเด็กพิการแรกเกิดถึงวัยเด็ก) ซึ่งเป็นตัวแปรใหญ่ที่ .....อ่านต่อ
22 กันยายน 2559 @ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนากระบวนการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวมสำหรับสถานประกอบการ" ครั้งที่ 4 ตอนที่ 1/2 อบรมช่วงเช้าสวัสดีครับทุกท่าน สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 4 นี้ ซึ่งเป็นการอบรมครั้งสุดท้ายสำหรับสถานประกอบการในปี 2559 เพื่อให้สถานประกอบการพบทางออกบนพื้นฐานของความรู้ ความถูกต้องตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ และทุกๆ ครั้ง จะมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระใหม่ทุกครั้งเพื่อการสื่อสารให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในพื้นฐานของกฎหมายที่ถูกต้อง เข้าใจในความพิการที่คนพิการมีข้อจำกัด นำไปสู่การเชื่อมโยงถึงการให้โอกาสคนพิการ .....อ่านต่อ
18 สิงหาคม 2559 @ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนากระบวนการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวมสำหรับสถานประกอบการ" ครั้งที่ 3 ตอนที่ 3/3 Workshop ช่วงเช้าและช่วงบ่ายสวัสดีครับทุกท่าน สำหรับบทความนี้ตอนที่ 3/3 ผมได้รวบรวมภาพบรรยากาศระหว่างการทำ Workshop ในช่วงเช้า และช้วงบ่าย มาแบ่งปัน โดยในช่วงเช้า เป็น Workshop ให้คาดเดาความพิการของแต่ละท่านระหว่างการอบรม เพื่อจะได้มีองค์ความรู้ในการทำ Workshop ที่ 2 ในช่วงบ่าย ที่ให้ระบุตำแหน่งงานที่คนพิการสามารถทำได้ในองค์กรของแต่ละท่าน พร้อมระบุนิยามความพิการของแต่ละตำแหน่ง ซึ่งผมได้เกริ่นไว้ในตอนที่ .....อ่านต่อ

18 สิงหาคม 2559 @ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนากระบวนการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวมสำหรับสถานประกอบการ" ครั้งที่ 3 ตอนที่ 2/3 อบรมช่วงบ่ายสวัสดีครับทุกท่าน สำหรับในช่วงบ่าย ปัญหาใหญ่สำหรับการจัดฝึกอบรม คือ ผู้เข้าร่วมอบรมจะง่วงนอน ดังนั้น หลังทานอาหารกลางวัน ต้องเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมต้องใช้ความคิด ด้วยการทำโจทย์ Workshop 2 ทันที ต่อเนื่อง จากนั้นให้ทุกท่านที่มาจากองค์กรได้แสดงความคิดเห็นถึงผลการทำ Workshop ว่าคนพิการสามารถทำงานในตำแหน่งใดได้บ้าง หรือจะสามารถส่งเสริมด้านอาชีพอะไรให้กับคนพิการได้บ้าง ส่วน .....อ่านต่อ
18 สิงหาคม 2559 @ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนากระบวนการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวมสำหรับสถานประกอบการ" ครั้งที่ 3 ตอนที่ 1/3 อบรมช่วงเช้า: สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมสำคัญๆ เช่นทุกครั้ง เช่น ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ ผลิตภัณฑ์ Wacol จนท.จากหน่วยงานราชการ องค์กรเพื่อสังคม เพื่อคนพิการ ชมรมคนพิการ เป็นต้น และยังมีผู้ประอบสำคัญที่จะสามารถพัฒนาโครงการเพื่อนำคนพิการเข้าไปมีส่วนร่วมได้ ส่วนตัวครั้งที่ 3 นี้มี .....อ่านต่อ
28 กรกฎาคม 2559 @ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนากระบวนการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวมสำหรับสถานประกอบการ" ครั้งที่ 2 ตอนที่ 3/3 Workshop ช่วงเช้าและช่วงบ่าย: สวัสดีครับทุกท่าน ตลอดทั้งวันช่วงเช้าและบ่าย มีการทำ Workshop ที่ไม่ยากเกินไป แต่ได้คิด สำหรับช่วงเช้าทำ Workshop 1 เพื่อให้มีความเข้าใจความพิการของคนพิการแต่ละประเภท โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการทางด้านร่างกาย ทางการเห็น (ทางสายตา) และทางการได้ยิน (ทางหู) ซึ่งมีการฟังบรรยายไปเรื่อยๆ แล้วจึงทำ Workshop ทั้งหมด 2 ครั้ง ผลคือ อยากให้ทุกท่านเปลี่ยนมุมมองว่า คนพิการที่เราเห็นนั้น บางครั้งดูแทบเหมือนคนไม่พิการเลย ถ้าเราไม่สังเกต แต่ถ้าเรา .....อ่านต่อ
28 กรกฎาคม 2559 @ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนากระบวนการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวมสำหรับสถานประกอบการ" ครั้งที่ 2 ตอนที่ 2/3 อบรมช่วงบ่าย: สวัสดีครับทุกท่าน ช่วงเช้าที่เราทราบถึงการใช้มาตรา 35 ในหัวข้อต่างๆ และทราบถึงความพิการแต่ละประเภท หลังทานอาหารกลางวันนานาชาติเสร็จแล้ว กลับขึ้นมาเฉลยผลการคาดเดาความพิการขอคนพิการ ซึ่งจะทำให้ทราบถึงประเภทของคนพิการที่นั่งรถเข็น ส่งผลต่อการปรับหรือไม่ปรับสถานที่ที่เอื้อต่อการเข้าทำงานในสถานประกอบการ โดยมีข้อมูลทางการแพทย์เพื่อที่จะสามารถแยกแยะคนพิการที่นั่งรถเข็นได้ ยังมี .....อ่านต่อ
28 กรกฎาคม 2559 @ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนากระบวนการจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวมสำหรับสถานประกอบการ" ครั้งที่ 2 ตอนที่ 1/3 อบรมช่วงเช้า: สวัสดีครับทุกท่าน ผ่านไปแล้วกับการอบรมเชิงปฏิบัติการให้สถานประกอบการเมื่อครั้งที่ 1มาถึงครั้งที่ 2 ในวันนี้ 28 กรกฎาคม 2559 ซึ่งครั้งนี้มีผู้ประกอบการมาร่วมการอบรมมากขึ้น และยังมีการสำรองที่นั่งแล้วในครั้งที่ 3 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ผมขอหยิบยกคำตอบที่มีการพูดคุยกับผู้ใหญ่ที่นับถือ มาแบ่งปัน ในประเด็นที่ ทำไมผมถึงกล้าเก็บค่าลงทะเบียนเข้าอบรมกับผู้ประกอบการ ที่ต้องจ้างคนพิการ ในเมื่อมีการอบรมด้านกฎหมายให้ความรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ จาก.....อ่านต่อ

16 มิถุนายน 2559 @ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนากระบวนการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวมสำหรับสถานประกอบการ" ครั้งที่ 1 ตอนที่ 3/3 อบรมช่วงเช้าและช่วงบ่าย: สวัสดีครับทุกท่าน ตลอดทั้งวันช่วงเช้าและบ่าย มีการทำ Workshop ที่ไม่ยากเกินไป แต่ได้คิด สำหรับช่วงเช้าทำ Workshop 1 เพื่อให้มีความเข้าใจความพิการของคนพิการแต่ละประเภท โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการทางด้านร่างกาย ทางการเห็น (ทางสายตา) และทางการได้ยิน (ทางหู) ซึ่งมีการฟังบรรยายไปเรื่อยๆ แล้วจึงทำ Workshop ทั้งหมด 2 ครั้ง ผลคือ อยากให้ทุกท่านเปลี่ยนมุมมองว่า คนพิการที่เราเห็นนั้น บางครั้งดูแทบเหมือนคนไม่พิการเลย ถ้าเราไม่สังเกต แต่ถ้าเรามีความรู้พอ เราจะสามารถ .....อ่านต่อ

16 มิถุนายน 2559 @ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนากระบวนการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวมสำหรับสถานประกอบการ" ครั้งที่ 1 ตอนที่ 2/3 อบรมช่วงบ่าย: สวัสดีครับทุกท่าน หลังจากผ่านการอบรมช่วงเช้าเรียบร้อยแล้ว ผ่านการทานอาหารนานาชาติเต็มที่แล้ว ผมก็ลุ้นแล้วว่า Workshop ช่วงบ่ายจะผ่านด้วยไหม จำได้ว่าตอนที่คิดโจทย์ที่ให้ทุกท่านทำร่วมกันตามกลุ่มที่แยกนั้น จะบอกโจทย์ก่อนไปทานข้าว หรือหลังจากกลับขึ้นมาช่วงบ่ายดี ผมตัดสินใจเลือกอย่างหลังเพราะว่า อยากให้ทุกท่านทานข้าวแบบสบายใจ ทำความรู้จักกันเสียก่อน เมื่อทุกท่านได้รับโจทย์และผมให้เวลา 20 นาที ปรากฎว่า ใช้เวลาเพิ่มขึ้นรวมเป็น 30 นาที ส่วนตัวประทับใจที่ทุกท่านต่างช่วยกัน .....อ่านต่อ

16 มิถุนายน 2559 @ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนากระบวนการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวมสำหรับสถานประกอบการ" ครั้งที่ 1 ตอนที่ 1/3 อบรมช่วงเช้าการอบรมหลักสูตร "การพัฒนากระบวนการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวมสำหรับสถานประกอบการ" ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นงานลำดับที่ 3 ในแผนงาน 5 ปี โดยเป็นการอบรม+Workshop ที่ผมขมวดเนื้อหาจำนวนมากหรือเกือบ 10 ชม. ให้เหลือเพียง 6 ชม. และยอมรับว่า เตรียมงานค่อนข้างมาก บวกกับการทำเอกสาร ซึ่งมากกว่า 280 หน้า เป็นหนังสือเลยก็ว่าได้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับประโยชน์มากที่สุด เป็นการอบรมที่ส่วนตัวผมลงมือเต็มตัว 100% ในนามบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด .....อ่านต่อ

วันที่ 21 ตุลาคม 2558 @ วันงานพิธีเปิดการฝึกอบรม "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" ที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2558 ได้มีการจัดการเยี่ยมชม และรายงานความคืบหน้า การฝึกอบรมของ "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" ภายใต้ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย ICT ประจำปีงบประมาณ 2558 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) โดยมี นางสมใจ ประเสริฐจีรังกุล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติเป็นประธานปิดงานฝึกอบรม "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" ครั้งนี้ .....อ่านต่อ


วันที่ 2 ตุลาคม 2558 @ งานเยี่ยมชมและรายงานความคืบหน้า "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" ของผู้ประกอบการ ครั้งที่ 2เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 ได้มีการจัดการเยี่ยมชม และรายงานความคืบหน้า การฝึกอบรมของ "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" ภายใต้ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย ICT ประจำปีงบประมาณ 2558 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) โดยมี นางสมใจ ประเสริฐจีรังกุล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเยี่ยมชมและรายงานความคืบหน้า "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" ครั้งที่ 2 นี้ .....อ่านต่อ

วันที่ 20 กันยายน 2558 @ กิจกรรมนอกสถานที่สร้างประสบการณ์ชีวิตที่ TK Park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ด ราชประสงค์ ครั้งที่ 2เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 ทางโครงการได้จัดกิจกรรมนอกสถานที่ ครั้งที่ 2 ให้กับคนพิการที่ร่วม "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" โดยในครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้คนพิการได้มีประสบการณ์ตรงที่สามารถเลือก กำหนดชีวิตของตนเอง ด้วยการจัดกลุ่ม 8 กลุ่มๆ ละ 4-5 คน มอบหมายให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทน 3 คน ไปร่วมรับฟังวิทยากรรับเชิญ จากบริษัท Datapro Computer System จำกัด (DCS) ซึ่งนอกจากจะมีการแนะนำธุรกิของบริษัท แล้วยังพา .....อ่านต่อ

วันที่ 9 กันยายน 2558 @ งานเยี่ยมชมและรายงานความคืบหน้า "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" ของผู้ประกอบการเมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2558 ได้มีการจัดการเยี่ยมชม และรายงานความคืบหน้า การฝึกอบรมของ "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" ภายใต้ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย ICT ประจำปีงบประมาณ 2558 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) โดยมี นายอาจิน จิรชีพพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเยี่ยมชมและรายงานความคืบหน้า "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" ครั้งนี้ .....อ่านต่อ

วันที่ 9 สิงหาคม 2558 @ กิจกรรมนอกสถานที่สร้างประสบการณ์ชีวิตที่ TK Park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ด ราชประสงค์ ครั้งที่ 1: เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ทางโครงการได้จัดกิจกรรมนอกสถานที่ ครั้งที่ 1 ให้กับคนพิการที่ร่วม "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" โดยในครั้งแรกนี้ได้พาน้องๆ คนพิการมาทุกคน เพื่อฟังบรรยายจากอาจารย์หนุ่ย ศรัณ ยุวรรณะ บล็อกเกอร์แนวหน้าของประเทศไทยอีกท่านหนึ่ง อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือสนับสนุนจาก TK Park อย่างมากด้านสถานที่ฝึกอบรม ทั้งนี้ถือว่าเป็นการสร้างประสบการณ์ชีวิตให้คนพิการในโครงการ .....อ่านต่อ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 @ พิธีเปิดการฝึกอบรม "กิจกรรมเส้นทางอาชีพาน ICT สำหรับคนพิการ" และการปฐมนิเทศคนพิการ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเมื่อวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) ได้มีการจัดงานพิธีเปิดการฝึกอบรมคนพิการ ตามโครงการ "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" ภายใต้ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย ICT ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยนางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีเปิดดังกล่าว .....อ่านต่อ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 @ งานทดสอบความรู้ด้าน ICT คนพิการที่ศูนย์ฝึกอบรม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) ได้มีการจัดทดสอบความรู้ด้าน ICT คนพิการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย ICT ประจำปีงบประมาณ 2558 หลังจากมีการจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแนวทางส่งเสริมอาชีพด้านICT สำหรับคนพิการ ไปแล้วเมื่อ 29 พ.ค.58 และ 8-10 มิ.ย.58 โดยได้เชิญผู้เกี่ยวข้องด้านอาชีพคนพิการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และผู้มีประสบการณ์ แล้วนั้น .......อ่านต่อ

วันที่ 10 มิถุนายน 2558 @ งานประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแนวทางในการส่งเสริมอาชีพด้าน ICT สำหรับ คนพิการกิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ ดังกล่าวจะเป็นการดำเนินการ ในการศึกษา สำรวจ และรวบรวมข้อมูลความต้องการของคนพิการที่ต้องทำงานในสายงานด้านไอซีที หรือความต้องการของผู้ประกอบการ หรือหน่วยงานราชการที่ต้องการรับคนพิการเข้าทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องการงานด้านไอซีที  เพื่อนำมากำหนดกรอบแนวทางเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะทางด้านกิจกรรม และวิธีการปฏิบัติของกระทรวงฯ ที่จะนำไปใช้ในการให้บริการและสนับสนุนให้คนพิการทุกประเภทสามารถทำงานด้านไอซีทีได้ ซึ่งเป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนพิการ .....อ่านต่อ

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 @ งานประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแนวทางในการส่งเสริมอาชีพด้าน ICT สำหรับ คนพิการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) ได้มีการจัดกิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ ภายใต้ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย ICT ประจำปีงบประมาณ 2558 ปัจจุบันกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีการดำเนินการตามนโยบายยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่จะส่งเสริม และสนับสนุนให้คนพิการทุกประเภทสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT ที่จะสามารถยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ และสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้  ให้แก่คนพิการ .....อ่านต่อ

วันที่ 8 มิถุนายน 2558 @ งานประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแนวทางในการส่งเสริมอาชีพด้าน ICT สำหรับ คนพิการ: นายอาจิน จิรชีพพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น ซึ่งปัจจุบันกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีการดำเนินการตามนโยบายยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่จะส่งเสริม และสนับสนุนให้คนพิการทุกประเภทสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT ที่จะสามารถยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ และสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้  ให้แก่คนพิการได้ จึงได้จัดให้มี กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้านICT สำหรับคนพิการ  ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย ICTโดยมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ .....อ่านต่อ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 @ งานประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแนวทางในการส่งเสริมอาชีพด้าน ICT สำหรับ คนพิการนายอาจิน จิรชีพพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น สำหรับกิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ เนื่องจากปัจจุบันข้อมูลข่าวสารได้เข้ามามีส่วนในการดำเนินชีวิตกับคนในสังคมมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากรูปแบบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่าง ๆ รวมไปถึงสื่ออุปกรณ์ในชีวิตประจำวันได้ถูกพัฒนาเพื่อให้มีความสามารถในการเชื่อมโยง หรือเรียกดูข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก และรวดเร็วมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่อีกมุมหนึ่งของสังคมที่ยังมีคนพิการอีกจำนวนมากที่ยังไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ หรือเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่รอบตัวได้อย่างสะดวก ซึ่งทำให้เกิดการเหลื่อมล้ำทางด้าน .....อ่านต่อ

วันที่ 10 มิถุนายน 2558 @ งานประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแนวทางในการส่งเสริมอาชีพด้าน ICT สำหรับ คนพิการกิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ ดังกล่าวจะเป็นการดำเนินการ ในการศึกษา สำรวจ และรวบรวมข้อมูลความต้องการของคนพิการที่ต้องทำงานในสายงานด้านไอซีที หรือความต้องการของผู้ประกอบการ หรือหน่วยงานราชการที่ต้องการรับคนพิการเข้าทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องการงานด้านไอซีที  เพื่อนำมากำหนดกรอบแนวทางเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะทางด้านกิจกรรม และวิธีการปฏิบัติของกระทรวงฯ ที่จะนำไปใช้ในการให้บริการและสนับสนุนให้คนพิการทุกประเภทสามารถทำงานด้านไอซีทีได้ ซึ่งเป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนพิการ .....อ่านต่อ

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 @ งานประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแนวทางในการส่งเสริมอาชีพด้าน ICT สำหรับ คนพิการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) ได้มีการจัดกิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ ภายใต้ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย ICT ประจำปีงบประมาณ 2558 ปัจจุบันกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีการดำเนินการตามนโยบายยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่จะส่งเสริม และสนับสนุนให้คนพิการทุกประเภทสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT ที่จะสามารถยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ และสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้  ให้แก่คนพิการ .....อ่านต่อ

วันที่ 8 มิถุนายน 2558 @ งานประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแนวทางในการส่งเสริมอาชีพด้าน ICT สำหรับ คนพิการ: นายอาจิน จิรชีพพัฒนา ผู้อำนวยการส่งเสริมและพัฒนาคลังความรู้ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น ซึ่งปัจจุบันกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีการดำเนินการตามนโยบายยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่จะส่งเสริม และสนับสนุนให้คนพิการทุกประเภทสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT ที่จะสามารถยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ และสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้  ให้แก่คนพิการได้ จึงได้จัดให้มี กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้านICT สำหรับคนพิการ  ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย ICTโดยมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ .....อ่านต่อ

25-09-57 @ ไปร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว "อโชก้า เฟลโลว์" ประจำปี 2556-2557 ที่ศูนย์การเรียนรู้ TK Parkสวัสดีครับเพื่อนๆ ทุกท่านครับ บทความนี้เป็นอีกบทความหนึ่งที่ส่วนตัว ผมภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก กับวันแถลงข่าวเปิดตัว "อโชด้า เฟลโลว์" (Ashoka Fellow) ประจำประเทศไทย ปี พ.ศ.2556-2557 จำนวน 7 ท่าน ในวันที่ 25 กันยายน 2557 ซึ่งรวมถึงตัวผมด้วย ผมเป็นอโชก้า เฟลโลว์ 1 ใน 3 คน ประจำปี พ.ศ.2557 วันนั้นผมชวนคนสำคัญ 2 คนไปด้วย คือ อาม้า (คุณแม่) ของผมกับว่าที่ภรรยา (คุณเจี๊ยบ ชนัญชิดา สังวาลย์) เพราะผมอยากให้ทั้งสองคน .....อ่านต่อ

13 มิถุนายน 2557 @ งานแถลงข่าวโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี: สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้เป็นอีกวัน อีกโครงการ ที่ส่วนตัวก็อมยิ้ม (แม้ว่าหน้าตาจะดูเคร่งขรึมจริงจัง) อันเนื่องจากตัวเราได้เห็นความก้าวหน้าของการผลักดันให้มีการพัฒนาศักยภาพคนพิการในระบบของการสร้างโอกาสเข้าทำงานกับสถานประกอบการ แน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นทั้งประเด็นปัญหา และเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องช่วยกันส่งเสริม-ผลักดัน ผมอยากเห็นโครงการลักษณะนี้เกิดขึ้นทั่วประเทศ บนความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน .....อ่านต่อ

11 มิถุนายน 2557 @ ไปบรรยายเรื่องการทำการตลาดออนไลน์โครงการ "ข้าวปันสุข" ที่โรงแรมชัยนาทธานีสวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้ตื่นเต้นนิดๆ ดีใจหน่อยๆ เตรียมสไลด์มาเล็กๆ น้อยๆ เพื่อนำมาแบ่งปันให้กับเกษตรและเยาวชนใน จ.ชัยนาท ในหัวข้อเกี่ยวกับโครงการข้าวปันสุข และการทำการตลาดออนไลน์ รวมถึงทิศทางอนาคตของข้าวปันสุข ที่กำลังจะจัดตั้งองค์กรกลางขึ้นมา ตามหนังสือเชิญลงนามโดยผู้ว่าท่านใหม่ และได้รับการติดต่อมาจาก อ.เขมริน โรจนรัต ผมกับน้องๆ เดินทางจากบางบัวทองประมาณ 9.00 น. ถึง 12.30 น. อ.เขมริน ดูแลเรื่องอาหารกลางวันให้อย่างดี ถึงเวลา 13.00 น. เข้าห้องประชุมใหญ่ชั้นล่าง .....อ่านต่อ

24 กันยายน 2556 @ ไปร่วมบรรยายให้กับ สำนักจัดหางาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ที่โรงแรมเมอคิวรี่ ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯสวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้เป็นอีกวันที่ดีใจ ตื่นเต้น แถมไปสาย 15 นาที กะเวลาผิดไปนิด เดี๋ยวนี้บ้านนอกอย่างบางบัวทองรถติดทุกเส้นเลยครับ ผมมาเส้นทางถนน 345 ทะลุเมืองทองธานี ไปโผล่ถนนแจ้งวัฒนะ ปรากฏว่าติดสุดๆ พี่ไพบูลย์จึงเริ่มไปก่อนเล็กน้อย ตารางเวลาค่อนข้างแน่น เรามาให้ความรู้เรื่องคนพิการกับเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางาน เกือบ 200 คน แต่บทหนักตกที่พี่ไพบูลย์ครับ เพราะว่าผมจะอยู่ในส่วน Workshop ซึ่งครั้งนี้ไม่มีการกล่าวถึง แต่เราได้รับเนื้อหาให้บรรยายเกี่ยวกับ วิธีการสกรีนคนพิการ หรือแนวทางการคัดกรองคนพิการเข้าทำงาน .....อ่านต่อ

12 กันยายน 2556 @ ไปร่วมบรรยาย "การให้บริการคนพิการและผู้สูงอายุ" กับผู้บริหารของศูนย์การค้าโรบินสัน ที่ Central พระราม 9: สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้ช่วงเช้าผมมีไปร่วมการบรรยายกับพี่ไพบูลย์ ที่สำนักงานใหญ่ โรบินสัน พระราม 9 ที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์การค้า Central World พระราม 9 ช่วงบ่ายต้องไปร่วมงานอารยะสถาปัตย์ของคุณกฤษณะร่วมกับ ม.กรุงเทพ (คณะสถาปัตย์) ที่วิทยาเขตรังสิต สำหรับที่โรบินสัน หัวข้อที่เราได้โจทย์มาคือ การให้บริการคนพิการและผู้สูงอายุ ผู้บรรยายหลักคือ พี่ไพบูลย์ พอถึงเวลาเที่ยงกว่าๆ ก็ต้องรีบไปแล้วครับ .....อ่านต่อ


1 ความคิดเห็น:

Follow me on Twitter
Visit me on Facebook

บทความที่ได้รับความนิยม 10 อันดับแรก